X

UBND tỉnh chịu trách nhiệm xác định và công bố giá vật liệu xây dựng

Sở GTVT Phú Yên được UBND tỉnh Phú Yên giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát thực hiện Hợp đồng xây dựng – chuyên giao ký kết giữa UBND tỉnh Phú Yên với Nhà đầu tư (Liên danh Công ty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh, Công ty CP Xây dựng Vương Quốc Anh, Công ty TNHH XD&TM Thái Sơn). Theo Hợp đồng ký kết, nguồn vốn thực hiện dự án: Nhà đầu tư huy động vốn để thực hiện đầu tư hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo tiến độ được duyệt và được thanh toán theo kế hoạch vốn từ nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020 và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

Trong quá trình theo dõi, giám sát thực hiện Hợp đồng, Sở GTVT Phú Yên gặp vướng mắt trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư của Dự án nội dung cụ thể như sau:

1. Nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho dự án:

Khi triển khai dự án, UBND tỉnh Phú Yên cho phép Nhà đầu tư khai thác các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường (03 điểm khai thác vật liệu cát và 01 điểm khai thác đá) để phục vụ cho Dự án và tuyệt đối không phục vụ cho các công trình khác (Thông báo số 109/TB-UBND ngày 23/02/2016 và số 337/TB-UBND ngày 12/5/2016).

Hiện nay, Nhà đầu tư đang khai thác và xây dựng giá sản phẩm các loại vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu cát, đá các loại) tại các điểm khai thác được UBND tỉnh Phú Yên cho phép. Để có đủ cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh Phú Yên, các Sở Xây dựng, Tài chính; Giao thông Vận tải thẩm định giá vật liệu tại nơi khai thác của các loại vật liệu nêu trên (Văn bản số 136/CP-BTPY-PYGL ngày 05/9/2016).

2. Về thẩm quyền quản lý giá vật liệu xây dựng, thiết bị trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay:

Theo quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý (theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016), theo đó tại Điều 11 – Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý giá vật liệu xây dựng, thiết bị như sau:

1. Giá vật liệu xây dựng:

a) Hàng tháng Liên Sở Tài chính – Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng để lập dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp giá vật liệu trong thông báo giá chưa phù hợp với thực tế thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán buôn (tại nơi sản xuất hoặc đại lý), cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành Giao thông Vận tải) tại thời điểm lập dự toán một cách hợp lý nhất và căn cứ vào phương pháp tính chi phí vận chuyển, để xác định giá vật liệu xây dựng đến chân hiện trường theo quy định làm cơ sở cho việc lập dự toán.

b) Đối với những vật liệu xây dựng không có trong thông báo giá của Liên Sở Tài chính – Xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm xác định phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình trên thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác.

2. Giá thiết bị: Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định giá thiết bị phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng thiết bị sử dụng cho công trình trên thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp để lập dự toán. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thẩm định giá thiết bị làm cơ sở cho việc lập dự toán.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng để lập dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Vậy xin hỏi: Để thực hiện việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật, thì thẩm quyền công bố giá vật liệu xây dựng thông thường trong trường hợp này thuộc trách nhiệm của cơ quan nào?

Trường hợp 1: Trên cơ sở giá các loại vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu cát, đá các loại) tại các điểm khai thác được UBND tỉnh Phú Yên cho phép do Nhà đầu tư xây dựng, Liên Sở Tài chính – Xây dựng Phú Yên có trách nhiệm xác định và công bố giá để làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

Trường hợp 2: Nhà đầu tư tự tổ chức xác định và công bố giá vật liệu xây dựng thông thường (cát, đá các loại) tại các điểm khai thác được UBND tỉnh Phú Yên cho phép. Nhà đầu tự chịu trách nhiệm về giá công bố của mình.

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ phù hợp với thị trường và đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án. Theo đó, căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì UBND tỉnh chịu trách nhiệm xác định và công bố giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

    Vụ Kinh tế Xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng