X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Khối lượng đã nghiệm thu trong biên bản hoàn thành giai đoạn là 300 m2 ván khuôn mặt đường bê tông nhưng khi đề nghị thanh toán lần 1 đơn vị thi công mới chỉ đưa vào bảng thanh toán khối lượng là 200 m2, còn lại 100 m2 đưa vào đề nghị thanh toán lần 2 có được không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng