X

Chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư phê duyệt?

Tôi là đơn vị chủ đầu tư một gói thầu thiết kế 2 bước gặp trường hợp sau: Gói thầu cần phải điều chỉnh thiết kế để bảo đảm chất lượng có liên quan đến địa chất. Điều 82 và 84 Luật Xây dựng có quy định rõ: Cơ quan chuyên môn thẩm định và người quyết định đầu tư phê duyệt. Nhưng theo Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD, chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công. Vậy cho tôi hỏi cơ quan nào sẽ là người phê duyệt (chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư) điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công không làm thay đổi dự án nhưng có liên quan đến địa chất?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công có liên quan đến địa chất trong gói thầu thiết kế 2 bước để bảo đảm chất lượng nhưng không dẫn đến điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sẽ do chủ đầu tư quyết định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 5, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

  Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện.

  Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện thẩm định theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng