X

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương đang tham mưu cho UBND huyện thuê đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch điểm dân cư với diện tích 11ha. Tuy nhiên sau khi xem xét dự toán đơn vị tư vấn lập thì chi phí của đồ án lập quy hoạch điểm dân cư lại được tính theo bảng số 4 mục 2.3 dành cho định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, như vậy đơn vị tư vấn đã tính chính xác chưa? Về phía phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị đơn vị tư vấn xác định lại chi phí lập quy hoạch điểm dân cư phải theo bảng số 10 có đúng không?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng