X

Thời hạn chứng chỉ hành nghề khi bổ sung lĩnh vực hoạt động

Tôi được cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu lĩnh vực thiết kế cấp – thoát nước công trình, thời hạn 5 năm. Các lần tiếp theo tôi được cấp bổ sung lĩnh vực hành nghề giám sát, thời hạn 4 năm 6 tháng và quản lý dự án, thời hạn 4 năm 4 tháng. Tôi đã đề nghị Sở Xây dựng giải đáp lý do thời hạn lĩnh vực hành nghề giám sát và quản lý dự án không đủ 5 năm thì được trả lời, thời hạn hành nghề các lĩnh vực sau được lấy theo mốc thời gian của chứng chỉ cũ. Tôi xin hỏi, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề theo lĩnh vực cho tôi không đủ 5 năm có đúng không? Nếu chưa đúng thì tôi phải làm thủ tục gì để điều chỉnh thời hạn hành nghề đủ 5 năm?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 17 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng: “Ghi bổ sung nội dung hành nghề, theo thời hạn của chứng chỉ hành nghề cũ đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề”.

    Như vậy, Sở Xây dựng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng