X

Xây khách sạn để kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động có được gọi là kinh doanh bất động sản không?

Công ty chúng tôi đầu tư xây dựng khách sạn để kinh doanh khách sạn theo các mã ngành: Mã ngành 5510 (Dịch vụ lưu trú ngắn ngày) và mã ngành 5610 (Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động) thì có phải là kinh doanh bất động sản hay không? Có phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh bất động sản hay không?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản thì kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyến nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản nhằm mục đích sinh lời.

    Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp công ty ông/bà đầu tư xây dựng khách sạn để kinh doanh khách sạn (chỉ cho khách du lịch thuê lưu trú ngăn hạn, không phải đế bán, cho thuê, cho thuê mua khách sạn) thì thực hiện theo quy định về kinh doanh dịch vụ lưn trú du lịch theo quy định của Pháp luật về Du lịch.


    Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

    Nguồn: Bộ xây dựng