X

Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát

Theo điểm 1, Điều 6 Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/2/2017 có nêu phần chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Nhưng trong phần dự toán chi phí khảo sát xây dựng (theo phương pháp xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng) không có đề cập đến chi phí này. Vậy chi phí lập nhiệm vụ này (3%) có đưa được vào chi phí tư vấn khảo sát xây dựng được không?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng là một thành phần chi phí tư vấn trong dự toán tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại Điểm b Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng