X

Chi phí quản lý dự án

Cơ quan tôi là Ban QLDA chuyên ngành về xây dựng, công việc chính là nhận ủy thác quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án. Tôi xin hỏi nội dung sau:

Tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 có nói rõ “Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 1 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt. Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu (trường hợp dự án được quản lý theo các gói thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình hoặc của dự toán gói thầu”. 

Như vậy chi phí QLDA được xác định cụ thể và không thay đổi ngay khi chủ đầu tư phê duyệt giá trị dự toán gói thầu hoặc dự toán công trình. Tức giá trị hợp đồng QLDA không thay đổi (trừ giá trị điều chỉnh ngoài hợp đồng).

Tuy nhiên khi quyết toán công trình hoàn thành, Sở Tài chính điều chỉnh lại giá trị QLDA theo giá trị xây lắp thực tế hoàn thành.

Trường hợp nhà thầu giảm thầu để trúng thầu thì chi phí QLDA cũng thay đổi theo, như vậy sẽ thiệt thòi cho nhà thầu QLDA.

Vậy tôi xin hỏi, việc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán giá trị QLDA theo giá trị xây lắp hoàn thành thực tế là đúng hay sai?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án chuyên ngành thực hiện quản lý dự án thì việc thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án tại hợp đồng thực hiện trên cơ sở các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Tổng chi phí quản lý dự án của Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án chuyên ngành không được vượt chi phí quản lý dự án theo quy định.

  Do đó, khi quyết toán dự án, Sở Tài chính cần căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết để quyết toán cho phù hợp. Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì hiện nay không sử dụng hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm đối với những công trình sử dụng vốn nhà nước nên việc sử dụng tỷ lệ phần trăm trong dự toán, tổng mức đầu tư để điều chỉnh giá hợp đồng là không phù hợp.

  CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng