X

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh

Chúng tôi đang xử lý một gói thầu xây dựng công trình giao thông (thiết kế 2 bước). Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng để đảm bảo chất lượng công trình về nội dung thay đổi địa chất với giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng. Theo điều 82 và 84 Luật Xây dựng số 50 thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán điều chỉnh và Người quyết định đầu tư phê duyệt. Tuy nhiên, theo điều 17 của Thông tư 18/2016/TT-BXD thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt. Vậy xin hỏi quý Bộ, đối với trường hợp trên thì cơ quan nào (Chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư) được phê duyệt?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Trường hợp điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình dẫn tới phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thì phải được người quyết định đầu tư phê duyệt. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư phê duyệt và phải báo cáo người quyết định đầu tư những nội dung điều chỉnh.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng