X

Dự án dừng thực hiện, chi phí quản lý tính thế nào?

Đối với dự án/công trình dừng thực hiện (dự án hủy bỏ) thì chi phí quản lý dự án sẽ được tính trên cơ sở nào và văn bản pháp lý nào?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Vụ Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Khi dự án/công trình dừng thực hiện (dự án hủy bỏ) thì chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Chương 2, Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Chi phí quản lý dự án này chỉ xác định cho những người trực tiếp tham gia quản lý dự án.


    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng