X

Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Hiện nay tôi đang công tác tại phòng Quản lý xây dựng công trình – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng. Phòng tôi đang thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình (bao gồm các công trình do Sở làm Chủ đầu tư và các đơn vị khác làm Chủ đầu tư) nhưng gặp một số vướng mắc liên quan đến chi phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật kính hỏi quý Bộ như sau: Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thẩm tra, không thuê tư vấn thẩm tra, Sở có được thu phí thẩm tra theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng không hay thu phí theo Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm đinh thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc thẩm định do cơ quan nhà nước thực hiện. Vì vậy, phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật thực hiện theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng