X

Kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng

Ngày 02/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP “cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu gia giai đoạn 2016-2020“. Vậy xin hỏi quý Bộ, khi hoàn thành công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thì Ban quản lý xã có phải báo cáo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng hay không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị định số 161/2016/NĐ-CP) thì đối với các nội dung khác liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng không được quy định trong Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nghị định số 161/2016/NĐ-CP cũng không có quy định cơ chế đặc thù đối với việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

  Vì vậy, trường hợp các dự án đầu tư xây dựng nêu trên thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để được tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng