X

Lập dự toán công trình vốn ngân sách quốc phòng

Khi lập dự toán công trình vốn ngân sách quốc phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nhân công phải áp dụng theo Quyết định 7414/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội ngày 31/12/2015 về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đúng không?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Khi lập dự toán công trình vốn ngân sách quốc phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nhân công áp dụng theo Quyết định số 7414/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội là phù hợp với quy định.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng