X

Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc Chương trình 135

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 có quy định: “Quy trình triển khai thực hiện (dự án) theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan“. Vậy tôi xin hỏi, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc Chương trình 135 thực hiện theo quy định hiện hành (theo Thông tư 06/2016/TT-BXD, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017,…) hay vẫn thực hiện theo Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 và Công văn số 1044/BXD-KTXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135?

Trả lời
  • Tung Anh1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc Chương trình 135 thực hiện theo Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 và các quy định có liên quan.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng