X

Chi phí quản lý dự án có gồm chi phí giám sát?

Theo Quyết định 957/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án (QLDA) và các chi phí tư vấn thì chi phí QLDA đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư hay chưa? Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư là chi phí được tính = 20% * Chi phí QLDA (theo Thông tư 22/2010/TT-BKHĐT). Vậy chi phí giám sát, đánh giá đầu tư có nằm trong chi phí QLDA được tính theo Quyết định số 957/QĐ-BXD hay không? Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD thì chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng có bao gồm chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thử tĩnh cọc hay không? Vì theo tôi, gói thầu thử tĩnh thuộc thi công xây dựng, nên việc lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng đã phải bao gồm chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thử tĩnh cọc. Nếu chủ đầu tư thuê tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thì theo Quyết định số 957/QĐ-BXD, kết quả giả sử là 10 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư tính theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thì chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT là 13 triệu đồng. Vậy xin hỏi, chủ đầu tư tính theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có sai không? Nếu chủ đầu tư đã thuê tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thì chủ đầu tư có được giải ngân chi phí thẩm định hồ sơ dự thầu, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi nghiện cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, đã bao gồm chi phí giám sát đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.

  Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm 3.7.1, Mục 3.7 trong Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Gói thầu thử tĩnh cọc thuộc thi công xây dựng thì chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng đã bao gồm chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT của gói thầu thử tĩnh cọc.

  Chi phí dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng