X

Điều kiện năng lực đối với chỉ huy trưởng công trường

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau: “a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại”.

Vậy kính đề nghị Quý Bộ cho biết, để đáp ứng năng lực chỉ huy trưởng dự án cấp I thì phải thỏa mãn đồng thời hay thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 1. Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; 2. Đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.

Trả lời
  • Quang Lê Minh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Điều kiện năng lực đối với chỉ huy trưởng công trường được quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, để đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường, cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hoặc đã có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng thi công xây dựng với năng lực tương ứng với loại và cấp công trình theo quy định tại Điều này.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng