X

Hạng cấp của chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Tôi hiện tại đang thiết kế một công trình hạng II. Những thành phần trong hồ sơ thiết kế của tôi gồm các thành viên đã thiết kế rất nhiều công trình, nhưng bằng chứng chỉ khi xưa được cấp thì không có hạng, kinh nghiệm làm việc thì đều trên 5 năm. Bây giờ bên đơn vị thẩm tra yêu cầu chúng tôi phải dùng bằng chứng chỉ mới có hạng II. Vậy chúng tôi có thể dùng bằng cấp trên để thiết kế hay không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề có xác định thời hạn của chứng chỉ theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 được tiếp tục sử dụng chứng chỉ cho đến khi hết hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cá nhân đối chiếu kinh nghiệm thực hiện công việc và điều kiện năng lực hành nghề và kê khai kinh nghiệm tự nhận hạng tại Phụ lục VI Nghị định số 100/2018/NĐ-CP kèm theo chứng chỉ hành nghề còn thời hạn để làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng.

    CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

    Nguồn: Bộ xây dựng