X

Chi phí tư vấn thiết kế

Công ty chúng tôi thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, 2 bước như sau:

1. Tổng mức đầu tư phần xây dựng của dự án 225 tỷ chưa VAT gồm: San nền: 50 tỷ; Giao thông: 100 tỷ; Hạ tầng 50 tỷ; Đường dây cáp ngầm<6KV: 25 tỷ;  Tổng mức: 50+100+50+25= 225 tỷ.

2. Dự án sẽ thực hiện trong nhiều năm trong đó năm thứ nhất đầu tư 75 tỷ chưa VAT gồm: San nền 10 tỷ; Đường giao thông: 50 tỷ; Hạ tầng kỹ thuật 10 tỷ;  Đường dây và trạm biến áp 5 tỷ.

Khi tính thiết kế phí chúng tôi có hai cách hiểu:

Cách 1: Tính thiết kế phí chưa thuế là tra bảng theo giá trị xây lắp của từng loại công trình trong gói thầu tư vấn nhân với giá trị dự toán được duyệt của từng loại công trình như sau: San nền 10 tỷ * 1.37% * 40% = 0.0548 tỷ (Bảng 10); Đường giao thông: 50 * 1.17% = 0.585 tỷ (Bảng 10); Hạ tầng: 10 tỷ * 2.36% =0.236 tỷ (Bảng 14); Đường dây cáp ngầm<6KV: 05 tỷ * 1.7% = 0.085 tỷ Bảng CN1 (công trình công nghiệp) => Tổng chi phí thiết kế (0.0548+0.585+0.236+0.085)*(1=10%VAT) =1.05688 tỷ.

Cách 2: Tính thiết kế phí chưa thuế là tra bảng theo giá trị xây lắp của từng loại công trình trong tổng mức (TM) đầu tư nhân với giá trị dự toán được duyệt của từng loại công trình như sau: San nền 10 tỷ * (1.08% là hệ số của 50 tỷ trong TM) * 40% = 0.0428 tỷ  (Bảng 10); Đường giao thông: 50 * (1.06% là hệ số của 100 tỷ trong TM) = 0.53 tỷ (Bảng 10); Hạ tầng: 10 tỷ * (1.01% là tỷ lệ của 50 tỷ trong TM) = 0.101 tỷ (Bảng 14); Đường dây và trạm biến áp 05 tỷ * (1.3% là hệ số của 25 tỷ trong TM) = 0.065 tỷ Bảng CN1 (công trình công nghiệp) => Tổng chi phí thiết kế (0.0428 +0.53 +0.101 +0.065)*(1=10%VAT) =0.81268 tỷ.

Vậy xin hỏi quý Bộ, cách tính nào là đúng?.

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Về vấn đề này , Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Về nguyên tắc chi phí tư vấn thiết kế được tính theo cách 2, như nội dung câu hỏi của bạn nêu. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc thù, dự án được chia thành nhiều dự án thành phần thì chi phí thiết kế được tính theo các dự án thành phần đó.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng