X

Việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư

Tôi là thành viên không phải là trưởng ban trong Ban quản trị nhà chung cư (gồm 5 thành viên) đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân quận ký Quyết định công nhận nhiệm kỳ 3 năm nhưng vì điều kiện cá nhân không thể tham gia Ban quản trị nhà chung cư nữa, cũng chưa đến kỳ Hội nghị nhà chung cư, bây giờ tôi muốn làm đơn xin thôi (miễn nhiệm) chức vụ thành viên Ban quản trị thì trình tự làm thủ tục như thế nào và ai ký quyết định đó?

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 26 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016  của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Quy chế 02) thì việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thực hiện khi thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin miễn nhiệm.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Quy chế 02 thì việc bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện khi có đề nghị của Ban quản trị. Do vậy, nếu muốn miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban quản trị thì ông (bà) làm đơn đề nghị miễn nhiệm gửi Ban quản trị. Trên cơ sở đó, Ban quản trị sẽ thực hiện việc bãi miễn và bầu bổ sung thành viên Ban quản trị theo quy định.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng