X

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng thì chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng gồm:

a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựngbao gồm công tác phí và chi phí khác phuc vụ cho công tác kiểm tra;

b) Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

c) Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Và theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 thì Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các chi phí quy định tại Điểm a Khoản1 Điều này khi kết thúc đợt kiểm tra. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện ký và thanh toán hợp đồng theo quy định đối với các chi phí tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt trong đó có chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng khi hoàn thành thi công xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thuộc khoản mục chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt. Khi hoàn thành thi công xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng có mời (thuê) tổ chức có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra. Khi đó chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng vượt so với giá trị trong tổng mức đầu tư xây dựng nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ thì trường hợp điều chỉnh các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

Như vậy, việc điều chỉnh chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng khi hoàn thành xây dựng do chủ đầu tư thực hiện (không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt), nhưng việc cơ quan chuyên môn về xây dựng mời (thuê) tổ chức có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng có được hiểu là phải hình thành gói thầu mới và chủ đầu tư phải thực hiện việc trình phê duyệt điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Trường hợp không hình thành gói thầu mới và không phải trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì việc thực hiện thanh toán cho tổ chức có năng lực được cơ quan chuyên môn xây dựng mời (thuê) tham gia thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu thực hiện như thế nào?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm báo cáo và gửi cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Vì vậy, đối với công việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng không phải hình thành gói thầu mới và không phải trình phê duyệt điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  Việc thực hiện thanh toán các chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Nghị định số  46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng