X

Nghiệm thu chi phí thiết kế bản vẽ thi công đối với hợp đồng trọn gói

Cơ quan tôi là Ban Quản lý dự án đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các các dự án Nông nghiệp và PTNT do Bộ quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư cơ quan tôi có gặp vướng mắc khi nghiệm thu thiết kế BVTC đối với hợp đồng trọn gói như sau:

Chi phí thiết kế theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn với loại hợp đồng là trọn gói với nhiệm vụ phải thiết kế và phê duyệt thiết kế BVTC 19 cống tương ứng với giá trị chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư là 320 tỷ đồng. Khi thực hiện nhiệm vụ thiết kế thì đơn vị tư vấn đã thiết kế 19 cống với giá trị chi phí xây dựng khoảng 400 tỷ đồng nhưng chỉ phê duyệt thiết kế BVTC được 15/19 cống do đã vượt chi phí xây dựng và dùng hết chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư, việc không đầu tư 04 cống còn lại đã được phê duyệt hủy đầu tư xây dựng. Tôi xin kính hỏi quý Bộ, khi nghiệm thu chi phí thiết kế BVTC thì hiểu theo cách nào là đúng?

Cách 1: Nghiệm thu 100% giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế.

Cách 2: Xác định tỷ lệ chi phí xây dựng của 15/19 cống đã phê duyệt trong tổng mức đầu tư từ đó xác định ra tỷ lệ nghiệm thu của 15 cống. 04 cống còn lại cũng xác định tỷ lệ nghiệm thu và chỉ nghiệm thu 50% tỷ lệ chi phí thiết kế vừa xác định được do 04 cống không được phê duyệt.

Cách 3: Xác định tỷ lệ chi phí xây dựng của 15/19 cống đã phê duyệt trong tổng mức đầu tư từ đó xác định ra tỷ lệ nghiệm thu và 04 cống không được phê duyệt thì sẽ không nghiệm thu.

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vị công việc phải thực hiện. Nhà thầu phải thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký trong hợp đồng có hiệu lực.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng