X

Điều kiện cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách Nhà nước). Vậy để quản lý dự án nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo có phải ra Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án hay chỉ phân giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý dự án cho các cá nhân, phòng ban liên quan? Có yêu cầu năng lực của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư (giám đốc) về hoạt động xây dựng hay không?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Đối với dự án chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, trường hợp chủ đầu tư chưa có Ban quản lý dự án thì cần có Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án và phân giao cụ thể công việc của các thành viên tham gia quản lý dự án theo đúng năng lực để thực hiện công việc.

  Theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ, cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng