X

Xác định theo loại công trình tương ứng với mức chi phí xây dựng

Hiện nay, công ty chúng tôi đang tiến hành lập dự toán công trình bao gồm dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật. Theo Tổng mức đầu tư của dự án, chi phí xây dựng dự án bao gồm: Công trình dân dụng và HTKT là 1.300 tỷ đồng. Trong đó, HTKT là 200tỷ đồng và công trình dân dụng là 1.100 tỷ đồng. Khi tính chi phí chung, đơn vị chúng tôi tính chi phí chung trên chi phí xây dựng dự án là 1.300 tỷ đồng có đúng không? Hay tính Chi phí chung cho phần HTKT riêng trên tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng? 

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng trả lời như sau:

    Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại công trình thì tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán công trình được xác định theo loại công trình tương ứng với mức chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt.

    Vụ Kinh tế Xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng