X

Phân loại các công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế- kĩ thuật

 1. Theo Nghị định 59/2015 NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý đầu tư xây dựng, có phân loại các công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật. Vậy tôi xin hỏi, dự án nào có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật thì không cần phải có quyết định phê duyệt dự án đầu tư nữa đúng không? Nếu không có quyết định phê duyệt dự án đầu tư thì dùng văn bản nào xin kinh phí từ kho bạc?

2. Bản đồ quy hoạch chi tiết khu đô thị phải vẽ trên nền bản đồ địa chính đúng không? Qua tìm hiểu Thông tư 12/2016/BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị …thì thấy các bản đồ đều vẽ trên nền bản đồ địa hình. Vậy thì dựa vào đâu thấy được ranh giới các thửa đất?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Do đó, quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là quyết định phê duyệt dự án (theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình).

  2. Bản đồ phục vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng là bản đồ địa hình tại thời điểm tổ chức lập quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Trường hợp chưa có bản đồ địa hình thì phải khảo sát đo đạc để lập bản đồ theo yêu cầu của từng loại đồ án quy hoạch xây dựng. Trường hợp đã có bản đồ địa hình nhưng chưa phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch hoặc chỉ có bản đồ địa chính thì thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung, đảm bảo cho yêu cầu lập đồ án quy hoạch xây dựng và cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng  

  Nguồn: Bộ xây dựng