X

Có giảm chi phí giám sát khi giảm khối lượng thi công?

Hợp đồng tư vấn giám sát loại hợp đồng trọn gói, giám sát công trình hợp đồng xây lắp cũng theo hình thức trọn gói. Quá trình thi công công trình có cắt giảm khối lượng xây lắp dẫn đến giá trị quyết toán A-B cắt giảm so với giá trị hợp đồng. Trường hợp này chủ đầu tư có phải điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn giám sát cho phù hợp không? Nếu có thì căn cứ vào quy định nào?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, đối với hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói, thì thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký; khi đó chi phí tư vấn giám sát cũng được điều chỉnh giảm đối với khối lượng công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng