X

Hợp đồng xây dựng đơn giản

Theo nội dung tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng: “2. Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp: Ngoài phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại khoản 1 Điều này, đối với các hợp đồng xây dựng đơn giản có thể điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp”. Như vậy, hợp đồng như thế nào được gọi là hợp đồng xây dựng đơn giản? Với hợp đồng xây dựng công trình cầu cấp III, có thời gian thi công theo hợp đồng là 15 tháng, kết cấu nhịp dầm Super T, giá trị 99,7 tỷ đồng thì được gọi là hợp đồng phức tạp hay hợp đồng đơn giản?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Hợp đồng xây dựng đơn giản có thể hiểu là hợp đồng xây dựng có ít nội dung công việc, thời gian thi công ngắn, giá trị hợp đồng nhỏ, điều chỉnh giá không phức tạp, chỉ điều chỉnh một số ít chi phí trong các chi phí.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng