X

Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tôi đang làm việc tại Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông tỉnh Đồng Tháp, trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án cầu Ngô Thời Nhậm, TP Cao Lãnh đơn vị đã lựa chọn nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật để thực hiện thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sau khi dự án được phê duyệt, Ban QLDA trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư không đồng ý đưa chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tổng mức đầu tư của dự án với lý do chi phí này chỉ thực hiện khi cơ quan thẩm định dự án có yêu cầu theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 8 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD. Đơn vị đã giải trình: Theo Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định: “Trường hợp Chủ đầu tư thực hiện việc thẩm tra trước khi trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét việc sử dụng kết quả thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định”, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn loại chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi ra khỏi tổng mức đầu tư của dự án. Vậy xin hỏi quý Bộ, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư không đồng ý đưa chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tổng mức đầu tư dự án có phù hợp với pháp luật xây dựng hiện hành hay không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính trong tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại  Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Vì vậy, chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi được tính trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng là phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng