X

Giấy phép hoạt động điện lực được thiết kế trạm biến áp

Nghị định 100/2018/NĐ-CP không quy định việc thi sát hạch và cấp chứng chỉ một số công trình công trình công nghiệp như: Đường dây và trạm biến áp (lĩnh vực điện lực); thiết kế khai thác mỏ lộ thiên hoặc hầm lò (thiết kế khai thác mỏ). Vậy những chứng chỉ này cơ quan nào sát hạch và cấp chứng chỉ? Hiện tại ngành Công Thương không cấp các chứng chỉ này, vậy đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công khi hoạt động xây dựng ở các lĩnh vực này có yêu cầu chứng chỉ không? 

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực thì “điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ áp dụng đối với các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công trình xây dựng áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng”.

  Do đó, tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Các lĩnh vực yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được quy định cụ thể tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng