X

Đơn vị nào được thực hiện việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: “Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình”. Vậy, tôi xin hỏi đơn vị được chỉ định thầu đối với gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật là đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý các công trình đó hay là bất kỳ nhà thầu nào đáp ứng đủ diều kiện, năng lực của gói thầu?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc chỉ định thầu đối với gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đã được quy định rõ tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu. Đề nghị quý công dân nghiên cứu, tham mưu cho Sở Tài chính Bắc Kạn lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy định đã nêu, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng