X

Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng

Tôi đang công tác tại Kho bạc nhà nước tỉnh, trong quá trình kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do một chủ đầu tư gửi đến thấy có vướng mắc xin được hỏi quý Bộ như sau: Chủ đầu tư thuê một doanh nghiệp tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án A, hết thời hạn thực hiện hợp đồng 02 bên tiến hành bàn giao sản phẩm (không tiến hành nghiệm thu sản phẩm) sau đó chủ đầu tư gửi sản phẩm này cho cơ quan chuyên môn thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Căn cứ báo cáo kinh tế kỹ thuật được UBND huyện phê duyệt chủ đầu tư mới tiến hành nghiệm thu sản phẩm này với doanh nghiệp tư vấn. Vậy chủ đầu tư thực hiện như vậy có đúng quy trình xây dựng cơ bản không? Việc nghiệm thu sản phẩm báo cáo kinh tế kỹ thuật như thế nào là đúng trình tự xây dựng cơ bản và được quy định tại văn bản nào?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc bàn giao, nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng căn cứ vào thỏa thuận hợp đồng ký kết để thực hiện; trường hợp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng mới tiến hành nghiệm thu là phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng