X

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến trong quá trình thực hiện về đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các công trình có một số vướng mắc đề nghị được giải đáp như sau: Định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo Luật, Nghị định, Thông tư nào? Mẫu hợp đồng sửa chữa, bảo trì các công trình có chi phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao chỉ tiêu cân đối cho ngân sách xã hàng năm thì thực hiện theo mẫu hợp đồng được quy định tại văn bản nào?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

  Mẫu hợp đồng thi công xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2017 của Bộ Xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng