X

Thẩm quyền điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

Tôi công tác trong ngành xây dựng tại tỉnh Cà Mau. Trong quá trình công tác tôi đang gặp một số vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp, cụ thể như sau:

Theo văn bản ủy quyền của UBND tỉnh giao các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định và phê duyệt các báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt các kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án nêu trên. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các hợp đồng thuộc các dự án trên do gặp một số khó khăn cần điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

Theo Khoản 2 và Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

“Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau: Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra; Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh.

Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Mặt khác theo quy định tại Khoản 27, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, “người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng”.

Vậy tôi xin hỏi, thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện các hợp đồng thuộc các dự án nêu trên thuộc trách nhiệm của đơn vị nào?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015  chỉ quy định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng chủ thể là Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và nhà thầu. Vì vậy, cơ quan nào là Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư thì việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.

  Thẩm quyền quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng và các trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 39 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng