X

Điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung thỏa thuận

Cơ quan tôi đang quản lý một số dự án đầu tư, trong quá trình triển khai có một số vướng mắc cần giải đáp: Dự án đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và thời gian thực hiện dự án đã hết. Tuy nhiên còn một số thủ tục hồ sơ liên quan đến phát sinh, điều chỉnh giá hợp đồng cần thẩm định, phê duyệt, chấp thuận để ký phụ lục hợp đồng bổ sung, điều chỉnh làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Xin hỏi, những nội dung công việc trên có phải gia hạn thời gian thực hiện dự án không? Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, giá gói thầu không có cơ cấu chi phí dự phòng. Vậy, khi chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu thì có được đưa chi phí dự phòng vào trong dự toán gói thầu không? Dự toán gói thầu xây lắp của dự án có hạng mục “xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công”. Khi chủ đầu tư phê duyệt có yêu cầu Ban quản lý dự án, “chi phí xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công là tạm tính theo hồ sơ trình, có tham khảo một số báo giá của một số nhà cung cấp. Trong quá trình triển khai, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định giá làm cơ sở thanh, quyết toán”. Hiện nay Ban quản lý dự án đã mời thầu (loại hợp đồng trọn gói) có hạng mục “xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công”, nhà thầu đã dự thầu với giá trọn gói cho hạng mục này và đã trúng thầu, ký hợp đồng (trọn gói). Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các thủ tục cần thực hiện để nghiệm thu, thanh quyết toán hạng mục này bảo đảm đúng quy định.

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

  Thời gian thực hiện quyết toán và thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

  Hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Việc nghiệm thu công việc xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng