X

Căn cứ triển khai thực hiện dự án BT

Công ty tôi có tham gia 1 dự án BT (dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 15/2015/NĐ-CP). Theo Khoản 2, Điều 42 Nghị định 15/2015/NĐ-CP, để thực hiện dự án công ty tôi đã lựa chọn phương án “trực tiếp thực hiện dự án nhưng phải tổ chức quản lý và hạch toán độc lập nguồn vốn đầu tư và các hoạt động của dự án”. Vậy xin hỏi, để “tổ chức quản lý và hạch toán độc lập nguồn vốn đầu tư và các hoạt động của dự án” thì công ty tôi có bắt buộc phải thành lập ban quản lý dự án để thực hiện dự án hay không hay là có hình thức nào khác? Trường hợp phải thành lập ban quản lý dự án để thực hiện dự án thì Ban quản lý này có phải hạch toán độc lập với công ty tôi?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành. Theo đó, việc triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Chương VII Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng