X

Điều kiện cá nhân làm chủ trì thiết kế công trình cột ăng ten

Trước ngày 15/5/2016 (trước khi Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 có hiệu lực) thì công trình cột ăng ten, tháp thu phát sóng thuộc công trình dân dụng. Khi đó chủ trì thiết kế cột ăng ten cần có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dân dụng. Từ ngày 15/5/2016 đến nay thì công trình cột ăng ten, tháp thu phát sóng thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật. Vậy cho hỏi, chủ trì thiết kế cột ăng ten cần có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình như thế nào? Tên chính xác của chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cột ăng ten là gì?

Những người có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dân dụng, là kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp, có kinh nghiệm thiết kế trên 10 năm về công trình cột ăng ten có được làm chủ trì thiết kế công trình cột ăng ten không? Nếu không được thì những người đó phải có điều kiện gì để có thể làm chủ trì thiết kế công trình cột ăng ten?

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình dân dụng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, có kinh nghiệm chủ trì thiết kế xây dựng công trình cột ăng ten thì tiếp tục được chủ trì thiết kế xây dựng loại công trình này cho đến khi chứng chỉ hết hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trong trường hợp này, cá nhân thực hiện kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 02a Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng để làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định.

  Theo quy định tại phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì cột ăng ten thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin, truyền thông. Do đó, hiện nay, cá nhân có kinh nghiệm thiết kế xây dựng cột ăng ten thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin, truyền thông.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng