X

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cho công trình xây dựng đầu tư dưới 15 tỷ đồng

Theo điểm b, khoản 2, điều 5 Nghị định 59/NĐ-CP quy định:”Công trình xây dựng mới , sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Vậy cho tôi hỏi: Trong trường hợp chủ đầu tư đã ký hợp đồng với tổ chức tư vấn lập báo cáo khả thi xây dựng, nhưng sau khi tính toán tổng mức đầu tư chỉ có 14 tỷ đồng (đã bao gồm dự phòng và không có tiền sử dụng đất). Vậy chủ đầu tư có phải yêu cầu tổ chức tư vấn lập lại Báo cáo kinh tế kỹ thuật không? Hay lập lại hay không do người có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng quyết định? 

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Việc lập lại Báo cáo Kinh tế kỹ thuật sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng đã ký và do người quyết định đầu tư quyết định.

    Vụ Kinh tế xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng