X

Chi phí quản lý dự án

Dự án A được duyệt vào tháng 10/2016 với chi phí quản lý dự án được tính bằng X% (Nội suy theo QĐ 957/QĐ-BXD) nhân với giá trị xây lắp trước thuế là A tỷ; hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành và quản lý dự án. Tháng 10/2017, dự án được trình phê duyệt thiết kế BVTC-DT với giá trị xây lắp trước thuế là B tỷ (dự toán không vượt tổng mức đầu tư). Vậy tôi xin hỏi, tỷ lệ quản lý dự án trong bước này giữ nguyên là X% hay nội suy lại theo QĐ 79/QĐ-BXD (theo A tỷ hay B tỷ)?

Trả lời
  • Pham Duy Anh1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Chi phí quản lý dự án được tính trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm công bố theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng