X

Điều chỉnh giá bê tông nhựa nguội bằng bê tông nhựa nóng đối với hợp đồng trọn gói

Công ty chúng tôi có thi công đường với quy mô: chiều rộng 3,5m bê tông nhựa nguội, hình thức hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên khi thực hiện thì đơn vị sử dụng đề nghị tăng chiều rộng mặt đường thành 4m và sử dụng bê tông nhựa nóng. Xin hỏi, việc phát sinh khối lượng do tăng kích thước mặt đường thêm 0,5m và giá trị bê tông nhựa nóng cao hơn (phần 0,5m) thì chủ đầu tư chấp nhận thanh toán, còn khối lượng 3,5m thì chủ đầu tư chỉ chấp nhận thanh toán theo đơn giá bê tông nhựa nguội (do đây là hợp đồng trọn gói) như vậy có đúng quy định theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Thông tư 07/2016/TT-BXD về điều chỉnh giá hợp đồng hay không? 

Trả lời
 • Sau khi xem xét, Cục Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Tại mục a, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

  Tại điểm a, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định:

  – Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

  – Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

  Theo nội dung câu hỏi của công dân Nguyen Thanh Tuan thì do yêu cầu của đơn vị sử dụng, chiều rộng mặt đường thay đổi từ 3,5m sang 4m, bê tông nhựa nguội sang bê tông nhựa nóng. Việc thay đổi thiết kế làm thay đổi quy mô thi công đường, thay đổi vật liệu sử dụng (bê tông nhựa nguội sang nhựa nóng), vì vậy việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở đơn giá bê tông nhựa nóng được các bên thống nhất, đảm bảo phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật.

  Cục Kinh tế Xây dựng  

  Nguồn: Bộ xây dựng