X

Chỉ cấp phép xây nhà ở tại khu có quy hoạch chi tiết?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 93 Luật Xây dựng 2014 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: “Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”.

Hiện nay trên địa bàn quận Hải An, TP. Hải Phòng chỉ mới có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 do UBND TP. Hải Phòng ban hành theo Quyết định 1454/QĐ-UBND ngày 25/07/2016, đa số các khu vực trên địa bàn quận chưa được phủ quy hoạch chi tiết. Vậy đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết trên địa bàn quận Hải An thì bắt buộc phải có quy hoạch chi tiết mới được cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ là đúng hay sai?

Kính đề nghị làm rõ từ “ổn định” trong câu “đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành” (chẳng hạn khu vực, tuyến phố phải bảo đảm điều kiện gì mới được coi là ổn định).

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Sở Xây dựng tham mưu, tổ chức việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định hoặc những khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 91 và Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014.

  Đối với những khu vực còn lại, căn cứ quy hoạch chung đã phê duyệt, Sở Xây dựng cần tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

  Từ “ổn định” quy định tại Khoản 2 Điều 93 Luật Xây dựng “Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành” được hiểu là: Khu vực đã được phủ kín và được xây dựng công trình từ nhiều năm, hiện nay nhu cầu xây dựng thấp không cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng để quản lý về trật tự xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng