X

Doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện quản lý dự án thế nào?

Cơ quan tôi là Tổng công ty thuộc Tập đoàn kinh tế nhà nước, đang chuẩn bị đầu tư xây dựng 01 dự án có tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách (vốn vay thương mại và vốn đối ứng), không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án. Cơ quan tôi là Công ty mẹ của một Công ty cổ phần (nắm giữ 74% vốn), Công ty cổ phần này có đủ điều kiện năng lực theo quy định của nhà nước về quản lý dự án, được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động về lĩnh vực tư vấn quản lý dự án phù hợp với dự án nói trên.

Theo khoản 2 điều 20 Nghị định 59/2015/NĐ-CP “Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện”.

Theo khoản 1, điều 12, Thông tư số 16/2016/TT-BXD “Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết…”. Trình tự thực hiện ủy thác QLDA theo quy định tại khoản 2, điều 12, Thông tư số 16/2016/TT-BXD.

Vận dụng khoản 1 điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD xem Công ty cổ phần do Cơ quan tôi nắm quyền chi phối như là một Ban QLDA chuyên nghiệp. Cơ quan tôi dự kiến thuê Công ty cổ phần nêu trên để thực hiện tư vấn quản lý dự án, hình thức thuê tư vấn QLDA thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án, trình tự thực hiện ủy thác QLDA theo quy định tại khoản 2, điều 12, Thông tư số 16/2016/TT-BXD. Vậy cho tôi hỏi, cơ quan tôi thực hiện như vậy có phù hợp với quy định của nhà nước về thuê tư vấn quản lý dự án và hợp đồng ủy thác quản lý dự án không?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với các doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nếu không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.

    Theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực. Theo đó, Công ty cổ phần như bạn đọc hỏi không phải là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng