X

Kiểm tra nghiệm thu các công trình sửa chữa, bảo trì hệ thống đường giao thông

Đối với các công trình duy tu, sửa chữa, bảo trì hệ thống đường giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư thì có phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu chuyên ngành và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ hay không?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì:

  a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành;

  b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình;

  c) Đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội dung nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

  Vì vậy, đối với các công trình sửa chữa, bảo trì hệ thống đường giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, tổ chức thi công và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng