X

Giám đốc Sở có được kiêm nhiệm Giám đốc QLDA?

Tôi đang công tác tại Sở Nội Vụ tỉnh Lạng Sơn, để tham mưu lãnh đạo trong việc kiện toàn tổ chức các Ban chuyên ngành của tỉnh, tôi rất mong nhận được hướng dẫn, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Mục 3 Điều 3 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng “Cán bộ viên chức trong biên chế Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực không kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ quản lý dự án được giao”.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng không có quy định các công chức thuộc Sở chuyên ngành không được kiêm nhiệm các chức danh ở Ban quản lý chuyên ngành và hiện đang thực hiện chính sách tinh giảm biên chế nên Sở Nông nghiệp &PTNT đề xuất Giám đốc Sở là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn và 1 số nhân viên là công chức của Sở và Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm cán bộ Ban.

Trong khi đó, việc thành lập Ban gồm các công chức kiêm nhiệm từ các cơ quan quản lý Nhà nước không phải là người chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành thiết kế, thẩm định, đấu thầu; mặt khác các công chức này vừa phải hoàn thành công tác chuyên môn của mình vừa làm kiêm nhiệm tại Ban quản lý nên việc chuyên tâm cho công tác chưa cao, làm chất lượng quản lý dự án thấp.

Vậy xin tư vấn giúp tôi đề xuất bổ nhiệm Giám đốc Sở kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý chuyên ngành, một số cán bộ công chức của Sở và Chi cục Thủy lợi làm nhiệm vụ kiêm nhiệm trong công tác của Ban chuyên ngành có phù hợp với các quy định hiện hành không?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 3 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, Cán bộ, viên chức trong biên chế Ban QLDA chuyên ngành, khu vực không được kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ quản lý dự án. Theo đó, việc đề xuất bổ nhiệm Giám đốc Sở kiêm nhiệm Giám đốc Ban QLDA cũng như các bán bộ trong Sở làm nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác quản lý dự án tại Ban QLDA chuyên ngành, khu vực là không phù hợp.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng