X

Thời gian nghiệm thu hợp đồng tư vấn thẩm tra

Công ty tôi có ký hợp đồng tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi một dự án nhóm B. Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, thời gian thẩm tra dự án nhóm B là 15 ngày, do đó thời gian thực hiện hợp đồng được ghi là 15 ngày. Trong quá trình thực hiện, công ty đã hoàn thành báo cáo thẩm tra và trình chủ đầu tư trước thời hạn 15 ngày.

Hơn 2 tháng sau Sở chuyên ngành mới thẩm định xong và có quyết định phê duyệt dự án. Lúc này chủ đầu tư mới yêu cầu công ty nghiệm thu và thanh toán hợp đồng. Tuy nhiên, thời gian thực hiện hợp đồng đã hết, vậy chúng tôi có cần phải ký phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để ký biên bản nghiệm thu hay không? Thời gian nghiệm thu ngoài thời gian thực hiện hợp đồng có phù hợp hay không? 

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc thẩm tra phục vụ công tác thẩm định được hướng dẫn chi tiết tại Điều 10 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

  Như vậy, sản phẩm tư vấn thẩm tra phải được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Tuy nhiên, trong câu hỏi chưa nêu các điều khoản về nghiệm thu, thanh toán trong hợp đồng tư vấn thẩm tra. Do đó, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để có ý kiến cụ thể về việc ký phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán của Công ty. Việc điều chỉnh hợp đồng được quy định tại Mục 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng