X

Tổ chức tham gia lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Theo điểm b, khoản 3, điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng). Vậy khi xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 thì có cần xin cấp chứng chỉ năng lực lĩnh vực lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng không (vì tại điều 57 Nghị định 42/2017/NĐ-CP vẫn còn quy định tổ chức khi tham gia lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 03/2016/ỌH14 của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng năm 2014. Theo đó, tổ chức tham gia lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng