X

Điều kiện tham gia liên danh thực hiện công việc tư vấn

Trường hợp công ty tư vấn chưa có chứng chỉ năng lực xây dựng, có được liên danh với công ty khác có chứng chỉ năng lực phù hợp để thực hiện các công việc tư vấn không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Tổ chức tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

    Do đó, tổ chức chưa có chứng chỉ năng lực thì chưa đủ điều kiện để tham gia liên danh thực hiện công việc.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng