X

Thẩm quyền điều chỉnh dự toán công trình giao thông

Công ty tôi đang thi công gói thầu Thi công xây dựng công trình Quốc lộ 6. Trong quá trình thi công phải điều chỉnh một số hạng mục cho phù hợp với hiện trạng và đã được tư vấn thiết kế bản vẽ thi công lập thiết kế điều chỉnh các hạng mục trên. Tôi xin hỏi, dự toán điều chỉnh (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng) do các thay đổi thiết kế trên được đơn vị nào lập (các thiết kế điều chỉnh trên không phải do lỗi của đơn vị thiết kế bản vẽ thi công)?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng do nhà thầu lập.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng