X

Phê duyệt dự toán xây dựng

Theo Báo cáo kinh tế – kỹ thuật được phê duyệt, tổng mức đầu tư không có chi phí hạng mục lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (gói thầu xây dựng có giá trị nhỏ nên chỉ định thầu rút gọn). Tuy nhiên, khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cấp quyết định đầu tư phê duyệt hình thức đấu thầu của gói thầu xây dựng theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Do đó, phải bổ sung chi phí hạng mục lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu để thuê tư vấn thực hiện. Về việc bổ sung chi phí hạng mục này thì Chủ đầu tư tự phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng để bổ sung chi phí hạng mục lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt) theo quy định tại Khoản 3 Điều 7, Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 hay phải trình cấp Quyết định đầu tư để xin điều chỉnh?

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014. Theo đó, trong Báo cáo kinh tế – kỹ thuật gồm có dự toán xây dựng.

  Thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật việc phê duyệt dự toán xây dựng thực hiện theo quy định về phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì “đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có)“.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng