X

Quyền thẩm định dự án vốn Nhà nước dưới 15 tỷ đồng

Cơ quan chúng tôi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp Bộ, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp để đầu tư bảo trì, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị. Chúng tôi được phân cấp quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang triển khai một số dự án bảo trì, cải tạo, sửa chữa có tổng mức dưới 15 tỷ đồng, chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Chúng tôi xin hỏi thẩm quyền thẩm định các báo cáo kinh tế – kỹ thuật nêu trên do đơn vị nào chủ trì?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

  Các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật được quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau:

  Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 58 của Luật Xây dựng 2014 đối với báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng có công trình cấp I trở lên do các cơ quan trung ương quyết định đầu tư.

  Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 58 của Luật xây dựng 2014 đối với các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng do các bộ, cơ quan ở trung ương quyết định đầu tư trừ các dự án quy định tại Mục 1 của văn bản này. Kết quả thẩm định phải được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc bộ quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi, quản lý theo quy định.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng