X

Điều chỉnh hợp đồng trọn gói trong trường hợp nào?

Tôi công tác tại Ban Quản lý dự án, đơn vị tôi là chủ đầu tư một công trình giao thông. Gói thầu xây dựng có giá là 3 tỷ đồng, trong đó chi phí dự phòng là 300 triệu đồng; hình thức hợp đồng là hợp đồng trọn gói. Nhà thầu dự thầu đề xuất giá dự thầu là 2,6 tỷ đồng trong đó chi phí dự phòng là 0 đồng được trúng thầu và ký kết hợp đồng xây dựng với giá hợp đồng như dự thầu. Trong quá trình thi công, do gặp mạch nước ngầm nên phải thay thế đắp đất bằng đắp cát. Xin hỏi, trường hợp, người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật từ đắp đất sang đắp cát (tăng giá trị xây lắp nhưng không vượt tổng mức đầu tư) thì nhà thầu có được điều chỉnh giá trị hợp đồng hay không?

Trả lời
 • Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng