X

Việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Khối lượng công tác sản xuất cọc BTCT (BT,VK,CT) khi lập dự toán bằng khối lượng theo thiết kế (bóc từ bản vẽ là phần ngầm trong đất) nhân với hệ số 1,01 có đúng không? Mã công việc: AG.1…

1% vật liệu khác trong công tác ép trước cọc BTCT (Mã công việc AC.2…) có được tính vào công tác sản xuất cọc BTCT (Mã AG.1…) không?

Chiều dài cọc nghiệm thu sau khi ép là phần cọc ngầm trong đất được tính từ mũi nhọn cọc có đúng không?

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

  Tỷ lệ % vật liệu khác trong công tác ép trước cọc BTCT (Mã công việc AC.25…) và Tỷ lệ % vật liệu khác trong công tác sản xuất cọc BTCT (Mã AG.10…) theo quy định tại Chương 3 công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi và Chương 7 công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng, tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.


  Vụ Kinh tế Xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng